Regulamin dla użytkownika

Pobierz regulamin

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników w ramach serwisu internetowego TrustMate.io („Regulamin”)

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego TrustMate.io znajdującego się pod adresem URL https://trustmate.io (dalej jako „Serwis”), który umożliwia zainteresowanym Użytkownikom zaprezentowanie w Serwisie swoich subiektywnych opinii na temat sprzedawców towarów lub dostawców usług oraz jakości nabywanych produktów lub usług. Postanowienia Regulaminu wraz z jego załącznikami oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§ 1 Definicje użyte w niniejszym Regulaminie

 1. TrustMate lub UsługodawcaTrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-062, Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, NIP: 8971854393, Kapitał zakładowy: 2.843.170 zł opłacony w całości, świadczącą Usługi zgodnie z treścią Regulaminu;
 2. Partner Serwisu - podmiot będący przedsiębiorcą, korzystający z usług Usługodawcy na podstawie odrębnej umowy,
 3. Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 4. Umowa – Umowa o świadczenie Usług zawierana przez Usługodawcę z Użytkownikiem w drodze akceptacji Regulaminu przez Użytkownika;
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: https://trustmate.io, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie na rzecz Użytkowników oraz na rzecz Parterów serwisu na podstawie odrębnej Umowy.
 6. Konto Użytkownika - prowadzony dla Użytkownika zarejestrowanego przez Usługodawcę zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane oraz informacje o działaniach Użytkownika zarejestrowanego w ramach Serwisu, dostępny dla Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu,
 7. Panel – moduł zarządzania narzędziami informatycznymi i usługami udostępnionymi w Serwisie Partnerowi Serwisu na podstawie odrębnej umowy;
 8. Wizytówka – podstrona w Serwisie, na której wyświetlane są informacje o Partnerze Serwisu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, opinie o Partnerze Serwisu, zdjęcia z nim powiązane, statystyki ocen wystawionych Partnerowi Serwisu; a także podstrona w Serwisie, na której wyświetlane są informacje i opinie i podmiotach umieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub Użytkowników Serwisu.
 9. Użytkownik - podmiot (osoba fizyczna, w szczególności konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), nie będący Partnerem Serwisu, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji w Serwisie, w wyniku czego utworzone zostało dla niego Konto Użytkownika zabezpieczone hasłem – Użytkownik Zarejestrowany albo podmiot (osoba fizyczna, w szczególności konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej), nie będący Partnerem Serwisu, który spełnia warunki Regulaminu i korzysta z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, ale nie posiada Konta Użytkownika w Serwisie – Użytkownik Niezarejestrowany. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Użytkowniku należy przez to rozumieć Użytkownika Zarejestrowanego oraz Użytkownika Niezarejestrowanego.
 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych w ramach Serwisu niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która może być przez Partnera Serwisu zaproszona do wystawienia zweryfikowanej opinii w Serwisie;
 11. Treści – wszelkie wypowiedzi i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników lub Partnerów Serwisu, w szczególności: opinie, recenzje, komentarze, oceny, opisy, teksty, informacje oraz zdjęcia.
 12. Rankingi – rozwiązanie informatyczne w ramach Serwisu przeznaczone do automatycznego zamieszczania wykazów sprzedawców, dostawców, produktów lub usług w wyniku dodawania przez Użytkowników Wypowiedzi;
 13. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej, umożliwiający odbieranie, wysyłanie, zapisywanie, przechowywanie i usuwanie wiadomości w ramach usługi poczty elektronicznej świadczonej przez podmiot inny niż Usługodawca.
 14. Formularz - formularz, za pomocą którego Użytkownik zamieszcza Wypowiedzi lub Oceny w Serwisie.
 15. Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi załącznikami, do których on się odwołuje.
 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin wraz z załącznikami określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego TrustMate.io znajdującego się pod adresem URL https://trustmate.io, którego administratorem jest Usługodawca. W Regulaminie określone są podstawowe zasady funkcjonowania Serwisu oraz warunki świadczenia i korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje jest dostępny nieprzerwanie w stopce na stronie głównej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdym czasie.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Użytkowników wynikających z przepisów prawa. Usługodawca honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią jego załączniki, Polityka prywatności oraz cookie.
 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją warunków Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Rejestracja Konta w Serwisie lub zamieszczenie Treści przy użyciu Formularza może wymagać odrębnego odebrania potwierdzenia akceptacji Regulaminu np. przez zaznaczenie aktywnego pola „Akceptuję regulamin” lub kliknięcie w link aktywacyjny.
 6. Usługodawca jest uprawniony do świadczenia w ramach Serwisu innych usług, w tym odpłatnych, na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności reklamowej i ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, w szczególności do zamieszczania w Serwisie reklam oraz innych elementów promocji usług własnych oraz usług i towarów osób trzecich.
 8. Serwis internetowy jest własnością Usługodawcy. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

 1. Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu usługi polegające na:
  1. nieodpłatnym udostępnieniu funkcjonalności Serwisu polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi publikowania Treści na temat sprzedawców towarów lub dostawców usług oraz jakości nabywanych produktów lub usług przy wykorzystaniu udostępnionego Formularza,
  2. nieodpłatnej możliwości przeglądania i odczytywania przez Użytkowników Treści zamieszczanych w Serwisie,
  3. nieodpłatnej możliwości zakładania w Serwisie Konta Użytkownika;

§ 4 Warunki techniczne i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik powinien dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą technologie cookies. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies;
  2. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), działającego na dowolnym serwerze.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia usług Serwisu jeśli system teleinformatyczny Użytkownika nie spełnia wymagań określonych w pkt 4.1. W szczególności Użytkownik nie ma prawa zgłaszać czy dochodzić roszczeń z tego tytułu.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Użytkownika oraz wdrożył filtry antyfraudowe uniemożliwiające zamieszczane Wypowiedzi niezgodnych z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uczciwą konkurencją. Pomimo dochowania należytej staranności z zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest pojawienie się nadużyć. W takim przypadku wszelkie incydenty wskazujące na naruszenie bezpieczeństwa korzystania z usług należy zgłosić na adres:
 5. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Użytkownika sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Użytkownikowi odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5 Przerwy w działaniu Serwisu

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy i ciągły. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy wynikające z awarii i błędów technicznych. W każdym przypadku Usługodawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu związanych z publikowaniem Treści Użytkowników, przeglądaniem i odczytywanym przez Użytkowników Treści zamieszczanych w Serwisie oraz zakładaniem Konta w Serwisie;
 3. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż wskazany w punkcie 5.2.
 4. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Dział IT Usługodawcy dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.
 5. O zaistniałej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, Usługodawca w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Serwisu i niezwłocznie podejmie działania pozwalające przywrócić funkcjonalność Serwisu oraz ograniczyć negatywne skutki zaistniałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 6 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu mogą korzystać Użytkownicy. W przypadku, jeśli Użytkownikiem jest osoba fizyczna warunkiem koniecznym korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest ukończenie 18 lat i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika jest bezpłatne, bez prawa Użytkownika do jakiekolwiek wynagrodzenia za Wypowiedzi zamieszczone w Serwisie.
 3. Podczas wystawiania opinii Użytkownik może zostać poproszony przez Usługodawcę o podanie adresu e-mail, numeru zamówienia lub innych danych pozwalających zidentyfikować sprzedawcę towarów lub dostawcę usług nabyty produkt lub usługę.
 4. Treści zamieszczane przez Użytkowników są przechowywane w Serwisie i mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe oraz prezentowane na stronach internetowych innych niż Parterów Serwisu.
 5. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy zobowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjmowanymi zasadami postępowania odnoszącymi się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
 6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Usług świadczonych w ramach Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy oraz osób trzecich, a w szczególności zakazane jest:
  1. używanie automatycznych rozwiązań informatycznych,
  2. podejmowanie działań mogących wpłynąć na stabilność i dostępność Serwisu,
  3. podejmowanie działań mających na celu manipulowanie wypowiedziami i ocenami,
  4. zamieszczanie opinii o własnej działalności Użytkownika,
  5. zamieszczanie Treści tematycznie nie związanych z treścią Usługi,
  6. używanie botów, robotów, robaków oraz innych rozwiązań informatycznych wpływających negatywnie na Serwis lub na jego efektywność biznesową.
  7. zamieszczanie treści zawierających oprogramowanie, informacje lub innych materiałów zawierających wirusy bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy.
 7. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie w szczególności:
  1. wulgaryzmów i treści pornograficznych i nieobyczajnych,
  2. przekazów stanowiących reklamę oraz reklamę ukrytą,
  3. treści pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że publikacja taka będzie mieścić się w granicach cytatu,
  4. danych osobowych innych Użytkowników bądź pracowników Partnera Serwisu,
  5. treści nieprawdziwych, niezgodnych z prawem lub stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności treści naruszających w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, włączając w to bez ograniczeń prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia oraz prawa autorskie osób trzecich,
  6. treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub nawołujących do nienawiści rasowej, ksenofobii oraz konfliktów międzykulturowych.
 8. W uzasadnionych przypadkach i w niezbędnym zakresie Usługodawca jest upoważniony do zmiany redakcyjnej i edytorskiej każdej Treści, jak również jej usunięcia w całości lub części, w szczególności gdy:
  1. zamieszczona Treść narusza zasady korzystania z Serwisu,
  2. zamieszczona Treść stanowi powielenie już istniejącej Treści odnoszącej się do tej samej transakcji (tego samego numeru zamówienia),
  3. zamieszczona Treść dotyczy innego podmiotu, transakcji, towaru lub usługi niż opiniowany,
  4. zamieszczona Treść pochodzi z tymczasowego adresu e-mail,
  5. wypowiedź lub opinia została wystawiona w sposób wskazujący na wystawienie w sposób zautomatyzowany lub za pomocą rozwiązań pozwalających na uniknięcie analizy ruchu sieciowego (została wykryta przez automatyczne filtry),
  6. treść została skopiowana w całości lub w części od innych Użytkowników lub podmiotu opiniowanego towaru lub usługi,
  7. w treści opinii lub wypowiedzi znajdują się dane osobowe.

§ 7 Rejestracja Konta Użytkownika w Serwisie

 1. Rejestracja oraz prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne
 2. Rejestracja Konta w Serwisie nie jest konieczna do korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, ale posiadanie Konta sprawia, że Użytkownik może umieszczać Treści (opinie) w Serwisie bez konieczności potwierdzenia ich wiarygodności przez Usługodawcę.
 3. Rejestracja Konta w Serwisie następuje przy użyciu konta Facebook, konta Google lub przy użyciu adresu e-mail Użytkownika.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego Konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.
 5. W procesie Rejestracji Konta Użytkownik:
  1. podaje zgodne z aktualnym stanem następujące dane: adres e-mail, który będzie używany jako Login oraz Hasło,
  2. zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go.
 6. Usługodawca w odpowiedzi wysyła wiadomość e-mail z linkiem aktywacji Konta na adres e - mail wskazany przez Użytkownika w procesie Rejestracji.
 7. Dokonując Rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik oświadcza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, że:
  1. podane przez niego dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, oraz
  2. przyjmuje do wiadomości przekazane przez Usługodawcę informacje dotyczące uprawnień Użytkownika w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, między innymi prawa wglądu, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia lub żądania ich usunięcia przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika w związku z realizacją Usługi oraz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  3. przyjmuje do wiadomości, że żądanie usunięcia jego danych osobowych z Serwisu jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 8. Kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny powoduje zarejestrowanie (aktywowanie) Konta Użytkownika.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika następuje z chwilą aktywowania Konta Użytkownika w Serwisie.
 10. Użytkownik zarejestrowany jest uprawniony w dowolnej chwili do zmiany Hasła po zalogowaniu się do przypisanego mu Konta Użytkownika.
 11. Użytkownik zarejestrowany jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Użytkownika zarejestrowanego znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik zarejestrowany ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Użytkownika zarejestrowanego Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym a także związane z korzystaniem z Loginu i Hasła Użytkownika zarejestrowanego przez osoby trzecie nawet bez wiedzy i wbrew woli tego Użytkownika.
 13. Usługa związana z prowadzeniem Konta Użytkownika świadczona jest nieodpłatnie.
 14. Użytkownik zarejestrowany ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zażądać usunięcia swojego Konta przez przesłanie wniosku z prośbą o usunięcie konta w serwisie na adres email . W takim przypadku dochodzi do rozwiązania Umowy.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego Konto może zostać usunięte, a Użytkownik wyrejestrowany z Serwisu. Powyższe nie pozbawia Usługodawcy możliwości skorzystania w stosunku do Użytkownika z innych przewidzianych prawem środków, ani nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

§ 8 Treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu

 1. Treści publikowane w Serwisie są samodzielnie redagowane przez Użytkownika i stanowią subiektywną opinię na temat sprzedawców towarów lub dostawców usług oraz jakości nabywanych produktów lub usług.
 2. Wszelkie Treści Użytkownika publikowane w Serwisie powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały oraz zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za redagowane przez siebie Treści, w szczególności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
 4. Treści Użytkownika zamieszczane w Serwisie są powszechnie dostępne dla osób korzystających z sieci Internet.
 5. Usługodawca zastrzega, że nie ma możliwości technicznych ani organizacyjnych, aby w sposób ciągły i regularny monitorować lub weryfikować Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Każdy, kto poweźmie informację, że Treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści pocztą elektroniczną na następujący adres email: . W uzasadnionych przypadkach Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia każdej Treści w całości lub w części.

§ 9 Zasady korzystania z Treści zamieszczanych w Serwisie

 1. Wszelkie opinie, recenzje i wypowiedzi zamieszczane przez Użytkowników Serwisu, a także komentarze do tych opinii i recenzji nie wyłączając identyfikatora (nickname) mogą być wykorzystywane w całości lub w części przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym w Wizytówce i serwisach partnerskich w dowolny sposób i w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem, w tym również w celu promocyjnym i marketingowym.
 2. Usługodawca jest uprawniony do promowania funkcjonalności Serwisu i Usług świadczonych za jego pośrednictwem poprzez publikowanie w całości lub w części recenzji i wypowiedzi Użytkowników Serwisu, a także komentarzy do tych opinii i recenzji we wszelkich źródłach informacji (w szczególności: prasa, foldery i plakaty reklamowe, publikacje elektroniczne, strony internetowe, statystyki, raporty, zestawienia) oraz za pośrednictwem dowolnego medium (w szczególności: radio, telewizja).
 3. W każdym przypadku, w którym Treść (wypowiedź, opinia, recenzja) Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik z chwilą zamieszczenia jej w Serwisie udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz partnerów Usługodawcy, na następujących polach eksploatacji: utrwalania dowolną techniką, zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji w Serwisie.
 4. W każdym przypadku, w którym Treść (wypowiedź, opinia, recenzja) Użytkownika stanowi utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik zezwala Usługodawcy na nieodpłatne wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do utworu treści pochodzących od innego Użytkownika lub włączanie utworu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika
 5. Usunięcie Konta Użytkownika zarejestrowanego lub usunięcie Treści dodanej przez Użytkownika niezarejestrowanego nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji, a uprawnienia Usługodawcy określone w punktach 9.1. oraz 9.2. pozostają w mocy również po rozwiązaniu Umowy.

§ 10 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia Usług określonych niniejszym Regulaminem, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi określone niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca nie odpowiada za problemy techniczne uniemożliwiające świadczenie usług zaistniałe z powodu siły wyższej oraz zdarzeń, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Użytkownika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług.
 5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług , w tym usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego, w szczególności gdy:
  1. Użytkownik nie przestrzega Regulaminu lub gdy z winy Użytkownika świadczenie Usług na jego rzecz okaże się niemożliwe,
  2. otrzymano, uprzednio potwierdzone zgłoszenie lub powiadomienie, z którego wynika, że Użytkownik działa na szkodę Partnerów Serwisu lub innych Użytkowników Serwisu,
  3. Użytkownik narusza interesy i dobre imię Usługodawcy,
 7. Usługodawca ma prawo do zablokowania lub ukrycia Treści (wypowiedzi, ocen, grafik, materiałów, zdjęć, nagrań video) w każdym przypadku, gdy naruszają postanowienia Regulaminu lub są sprzeczne z obowiązującym prawem.
 8. Usługodawca jest uprawniony do stosowania zabezpieczeń antyspamowych i antyfloodowych oraz zapobiegania próbom sztucznego i nieuczciwego ingerowania w wizerunek osób trzecich.

§ 11 Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zarówno w stosunku do Usługodawcy jak i osób trzecich.
 2. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych danych. Podanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
 3. Użytkownik nie będzie zamieszczał w Serwisie Treści sprzecznych z prawem, nieprawdziwych, naruszających dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, a także zawierających słowa powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe.

§ 12 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) Użytkowników korzystających z funkcjonalności Serwisu jest TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-062, Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, NIP: 8971854393.
 2. Usługodawca wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres a także pocztą tradycyjną na adres TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, z dopiskiem „RODO”.
 3. Usługodawca zapewnia, że dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.), w sposób i w celach określonych w Regulaminie i Polityce Ochrony Prywatności TrustMate.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
  1. zawarcia oraz realizacji Umowy o świadczenie Usług (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. bieżącej komunikacji w sprawach związanych świadczeniem usług w ramach Serwisu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach Serwisu (w przypadku założenia przez Użytkownika takiego konta) oraz zapewniania innych funkcjonalności za pośrednictwem Serwisu (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą Umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje zgłoszeń i zapytań kierowanych do Usługodawcy (np. za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej Serwisu), co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. przyjmowania oświadczeń odstąpienia od zawartej Umowy w przypadku Użytkowników będących Konsumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  8. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Serwisu, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  9. w celach marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  10. prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  11. przechowywania danych na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Usługodawcy, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji usprawiedliwionego prawnie interesu realizowanego przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. partnerom i podwykonawcom Usługodawcy zapewniającym mu wsparcie techniczne w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju Serwisu takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące obsługę techniczną Serwisu, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji drogą elektroniczną, agencjom marketingowym, z którymi Usługodawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  2. podmiotom wspierającym realizację przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, takim jak: kancelarie prawne, z którymi Usługodawca zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 7. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres świadczenia usług Użytkownikowi w ramach Serwisu na podstawie Umowy, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy,
  2. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  3. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Usługodawcę przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  4. w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami), przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
  5. w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania Umowy lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
  6. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Usługodawcę) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 8. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących mu uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
 9. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 10. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Usługodawcy będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w każdym czasie.
 11. W przypadku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 12. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto w Serwisie – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych obejmujących adres e-mail oraz imię Użytkownika. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta, a w konsekwencji zawarcie Umowy, ale Użytkownik nadal będzie mógł korzystać funkcjonalności Serwisu dostępnych bez konieczności Rejestracji Konta;
  2. Użytkowników, którzy składają oświadczenie o odstąpieniu od Umowy – w celu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, adres. Nie podanie tych informacji uniemożliwi skuteczne złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy,
  3. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą z Usługodawcą Umową na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Usługodawcę niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie Rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie.
  4. pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
 13. Usługodawca nie prowadzi operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających z Serwisu.
 14. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawca przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 13 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w przypadku nie świadczenia lub nienależytego świadczenia Usług przez Usługodawca w ramach Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Usługobiorcy lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 2. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, poprzez wysłanie przesyłki poleconej na adres: TrustMate S.A., Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, bądź poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: , (wiadomość e-mail w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja").
 4. Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać przedmiot reklamacji oraz zwięzłe i zrozumiałe uzasadnienie. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą rozpatrywane.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania albo w przypadku otrzymania reklamacji niepełnej lub nie zawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 10 dni roboczych od otrzymania takich informacji.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w pkt. 13.5. o kolejne 7 dni, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga podjęcia dodatkowych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne od Usługodawcy.
 7. Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać ingerencji technicznej w Konto Użytkownika.
 8. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika.
 9. Użytkownik będący Konsumentem ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem lub Użytkownikiem zarejestrowanym a Usługodawcą;
  3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 14 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W razie wątpliwości dniem zawarciu umowy jest dzień, w którym Użytkownik dodał opinię albo zarejestrował Konto i zostały one aktywowane.
 2. Użytkownik odstępuje od umowy składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu:
  1. na formularzu zdefiniowanym w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania 14 terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem Internetu,
  2. pisemnie, w formie oświadczenia, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od Umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław,
  3. w formie elektronicznej, w postaci oświadczenia, z którego wynikać będzie wola odstąpienia od Umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia na adres: .
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w przypadku, w którym wyraził on zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy i został poinformowany przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o której mowa w punkcie 14.4. następuje w przypadku Użytkownika Zarejestrowanego z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny w procedurze rejestracji Konta a przypadku Użytkownika niezarejestrowanego z chwilą zamieszczenia Treści w Serwisie.

§ 15 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą wypowiedzieć Umowę w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy oraz postanowień wskazanych poniżej.
 2. Oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika może zostać złożone pisemnie przez przesłanie na adres: TrustMate S.A., Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . W przypadku Użytkownika zarejestrowanego skuteczne złożenie oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym wiąże się z usunięciem Konta.
 3. Zasady i procedura rozwiązania Umowy w przypadku Partnera Serwisu zastała zawarta w odrębnym regulaminie.
 4. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy i do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika lub usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozwiązanie Umowy dokonane w takiej sytuacji przez Usługodawcę wywołuje skutek natychmiastowy w odniesieniu do wszystkich świadczonych za pośrednictwem Serwisu i może wiązać się z usunięciem wszelkich danych Użytkownika, w tym jego Treści zamieszczonych w Serwisie.

§ 16 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników przez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia jego ujednoliconego tekstu w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu po umieszczeniu zmienionego Regulaminu w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika Zarejestrowanego powinien on powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika nie posiadającego konta w Serwisie stanowi podstawę do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy i powstrzymania się od korzystania z Serwisu.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte.
 3. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.

§ 18 Załączniki do Regulaminu

 1. Formularz odstąpienia od Umowy.
 2. Polityka prywatności oraz cookie

Data ostatniej aktualizacji: 09.01.2019r.