Regulamin dla firm

Pobierz regulamin

Regulamin współpracy partnerskiej w ramach serwisu internetowego TrustMate.io („Regulamin”)

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego TrustMate.io znajdującego się pod adresem URL https://trustmate.io (dalej jako „Serwis”), który umożliwia gromadzenie opinii o Partnerach Serwisu i budowaniu ich wiarygodnego wizerunku. Postanowienia Regulaminu wraz z jego załącznikami oraz przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Partnerów Serwisu korzystających z Serwisu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do świadczonych przez TrustMate S.A. usług w zakresie udostępniania Partnerom Serwisu narzędzi służących budowaniu w Serwisie TrustMate.io wizytówki Partnera Serwisu oraz gromadzeniu opinii o Partnerze Serwisu oraz – w zależności od wybranego przez Partnera Serwisu Pakietu Usług - zapewniających Partnerowi Serwisu wsparcie marketingowe, sprzedażowe oraz obsługowe przez TrustMate S.A.
 2. Zawarcie przez Przedsiębiorcę umowy z TrustMate S.A. jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych przez TrustMate S.A. za pośrednictwem Serwisu.

§ 2 Definicje użyte w niniejszym Regulaminie

 1. TrustMate lub UsługodawcaTrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-062, Bartoszowicka 3, KRS0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751, Kapitał zakładowy: 2.843.170 zł opłacony w całości, świadczącą Usługi zgodnie z treścią Regulaminu;
 2. Partner Serwisu lub Usługobiorca - przedsiębiorca korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczenie usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Partnera Serwisu w ramach Serwisu
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Serwisie zawarta na czas określony bądź nieokreślony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: https://trustmate.io, za pośrednictwem którego spółka TrustMate S.A. świadczy usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie;
 6. Konto - prowadzony dla Usługobiorcy przez Usługodawcę zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, dostępny dla Usługobiorcy za podaniem hasła. Konto umożliwia między innymi korzystanie z Panelu oraz zarządzanie Wizytówką
 7. Panel – moduł zarządzania narzędziami informatycznymi i Usługami udostępnionymi przez Usługodawcę w Serwisie w zależności od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usług, przy użyciu którego Partner Serwisu może zarządzać dostępnymi Usługami, korzystać z narzędzi i zamawiać usługi dodatkowe
 8. Wizytówka – podstrona w Serwisie, na której wyświetlane są informacje o Partnerze Serwisu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (informacje zamieszczone przez Partnera Serwisu w Panelu), opinie o Partnerze Serwisu, zdjęcia z nim powiązane, statystki ocen wystawionych Partnerowi Serwisu, a także podstrona w Serwisie, na której wyświetlane są informacje i opinie i podmiotach umieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub Użytkowników Serwisu.
 9. Użytkownik - osoba, która korzysta z Serwisu na warunkach Regulaminu korzystania przez Użytkowników z Serwisu, nie będąca jednocześnie Partnerem Serwisu posiadającym Konto w Serwisie
 10. Klient – osoba, która zawarła umowę sprzedaży bądź świadczenia usług z Partnerem Serwisu, która może być przez Partnera Serwisu zaproszona do wystawienia zweryfikowanej opinii w Serwisie lub zamieścić opinię bezpośrednio z podstrony Partnera Serwisu w Serwisie uprzednio potwierdzonej wiadomością e-mail albo dokonując logowania na swoje konto Google lub Facebook
 11. Treści – wszelkie wypowiedzi i materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników lub Partnerów Serwisu, w szczególności: opinie, recenzje, komentarze, oceny, opisy, teksty, informacje oraz zdjęcia, a także logotypy, znaki towarowe należące do Partnerów Serwisu
 12. Pakiet Usług - określony funkcjonalnie oraz ilościowo zakres usług świadczonych przez Usługodawcę odpłatnie albo nieodpłatnie, zdefiniowany w Cenniku.
 13. Cennik - załącznik do Regulaminu wskazujący, jakie Usługi wchodzą w zakres poszczególnych Pakietów Usług, darmowych i płatnych oraz wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu ich świadczenia.
 14. Regulamin - niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej pomiędzy Usługodawcą oraz Partnerem Serwisu.

§ 3 Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie przez Usługodawcę funkcjonalności Serwisu przeznaczonych dla Partnerów Serwisu w postaci Panelu administracyjnego pozwalającego między innymi zarządzać w Serwisie wizytówką Partnera Serwisu. Zakres usług udostępnionych Partnerowi Serwisu zależy od wybranego Pakietu Usług – darmowego bądź płatnego.
 2. Rodzaje Pakietów Usług oraz ich Cennik dostępne są w aktualnej ofercie handlowej Usługodawcy.

§ 4 Wizytówka

 1. Wizytówka podmiotu świadczącego usługi bądź zawierającego umowy sprzedaży może zostać założona w Serwisie zarówno przez tego Partnera Serwisu, jak też przez Użytkowników Serwisu pragnących wystawić opinię o podmiocie, który jeszcze nie ma Wizytówki w Serwisie.
 2. W przypadku założenia Konta w Serwisie przez Partnera Serwisu, którego Wizytówka została umieszczona w Serwisie uprzednio przez Usługodawcę lub Użytkownika wystawiającego opinię, Partner Serwisu przejmie zarządzanie nad już istniejącą Wizytówką oraz uzyska dostęp do zgromadzonych w niej danych i opinii go dotyczących.
 3. W przypadku zakładania Konta w Serwisie przez Partnera Serwisu, który jeszcze nie posiada Wizytówki w Serwisie, Wizytówka Partnera Serwisu zostanie automatycznie założona w Serwisie.
 4. Partner Serwisu dokonując udostępnienia w ramach Wizytówki określonych danych, materiałów oraz opisów produktów lub usług, oświadcza, że dysponuje odpowiednimi uprawnieniami, w szczególności z tytułu majątkowych praw autorskich, których jest właścicielem lub udzielonych mu licencji, umożliwiających udostępnianie przez niego w ramach Serwisu utworów związanych z oferowanymi przez niego produktami lub usługami. Partner Serwisu ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę i naruszenia wynikające z faktu podania nieprawdziwych danych lub braku posiadania stosownych uprawnień do Treści zamieszczonych przez niego w ramach Wizytówki.

§ 5 Rejestracja Partnera Serwisu w Serwisie i zawarcie Umowy

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu przez Partnera Serwisu możliwe jest po założeniu przez Partnera Serwisu Konta w Serwisie.
 2. Do założenia Konta w Serwisie konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez wprowadzenie podstawowych danych rejestrowych związanych z prowadzoną przez Partnera Serwisu działalnością gospodarczą, w tym: nazwa, forma prawna, adres (ulica, numer, kod, miejscowość), oraz imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej osoby zakładającej Konto w imieniu i na rzecz Partnera Serwisu. Podany adres prowadzonej działalności gospodarczej powinien być tożsamy z wpisem do odpowiedniego rejestru związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 3. Formularz rejestracyjny jest dostępny odpowiednio:
  1. na stronie Serwisu po zaznaczeniu aktywnego pola oznaczonego zwrotem o treści wskazującej na dodanie firmy – dla Partnera Serwisu, którego Wizytówka nie jest jeszcze umieszczona w Serwisie
  2. na podstronie Serwisu z Wizytówką Partnera Serwisu po zaznaczeniu aktywnego pola oznaczonego zwrotem o treści wskazującej na przejęcie administrowania Wizytówką firmy – dla Partnera Serwisu, którego Wizytówka została uprzednio założona w Serwisie przez Użytkownika lub Usługodawcę.
 4. W trakcie rejestracji Konta w Serwisie Partner Serwisu samodzielnie wybiera hasło dostępu do Konta, które zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Partner Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki faktyczne i prawne wynikające z uzyskania dostępu oraz korzystania z Konta przez osoby posługujące się hasłem Partnera Serwisu.
 5. Rejestracja Partnera Serwisu będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz pozostałe działania Partnera Serwisu w Serwisie możliwe są jedynie przez osobę należycie umocowaną do działania w jego imieniu, która poprzez rejestrację Partnera Serwisu w Serwisie poświadcza, że podane przez nią dane Partnera Serwisu są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich.
 6. Do rejestracji w Serwisie niezbędne jest wyrażenie przez Pantera Serwisu zgody na związanie się warunkami niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie aktywnego pola oznaczonego zwrotem o treści wskazującej na bezwarunkową akceptację Regulaminu w formularzu rejestracyjnym dostępnym w procesie zakładania Konta oraz zaakceptowanie pozostałych wymaganych zgód lub oświadczeń jeżeli takowe występują.
 7. Z chwilą rejestracji w Serwisie, Partnerowi Serwisu zostaje przydzielony darmowy Pakiet Usług. Partner Serwisu w każdym czasie może dokonać wyboru odpowiedniego dla siebie płatnego Pakietu Usług i uiścić należną opłatę zgodnie z aktualnym Cennikiem, dostępnym na stronie Serwisu.
 8. Konto zostanie aktywowane z chwilą zaznaczenia przez Partnera Serwisu aktywnego pola oznaczonego zwrotem o treści wskazującej na bezwarunkową akceptację Regulaminu.
 9. Umieszczanie treści w Serwisie przez Partnera Serwisu możliwe jest po uprzedniej weryfikacji tożsamości Partnera Serwisu przez Biuro Obsługi Klienta Usługodawcy. Weryfikacja ma na celu zapewnienie prezentowania Użytkownikom jedynie prawdziwych treści w Serwisie. W przypadku uzasadnionych wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych podanych przez Partnera Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy utworzenia Konta i zawarcia Umowy do czasu udzielenia niezbędnych wyjaśnień przez Partnera Serwisu w terminie wskazanym przez Usługodawcę. W przypadku, jeśli uzasadnione wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych podanych przez Partnera Serwisu dotyczą Konta już aktywnego, Usługodawca jest uprawniony do żądania udzielenia przez Partnera Serwisu niezbędnych wyjaśnień w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Nieudzielenie wyjaśnień przez Partnera Serwisu lub udzielenie wyjaśnień nierzetelnych uprawnia Usługodawcę do zablokowania Konta oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Usługodawca może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres funkcjonowania Konta.
 10. Umowa o świadczenie usług udostępnianych przez Usługodawcę w ramach płatnych Pakietów Usług zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na rachunku Usługodawcy opłaty za wybrany przez Partnera Serwisu Pakiet Usług. W takim przypadku umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 6 Wymagania techniczne i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, Partner Serwisu powinien dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą technologie cookies. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies
  2. aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail), działającego na dowolnym serwerze.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia usług Serwisu jeśli system teleinformatyczny Partnera Serwisu nie spełnia wymagań określonych w pkt 6.1. W szczególności Partner Serwisu nie ma prawa zgłaszać czy dochodzić roszczeń z tego tytułu.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Partner Serwisu posiadało w szczególności:
  1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
  2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu teleinformatycznego Partnera Serwisu oraz wdrożył filtry antyfraudowe uniemożliwiające zamieszczane Treści niezgodnych z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uczciwą konkurencją. Pomimo dochowania należytej staranności z zapewnieniu bezpieczeństwa korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu możliwe jest pojawienie się nadużyć. W takim przypadku wszelkie incydenty wskazujące na naruszenie bezpieczeństwa korzystania z usług należy zgłosić na adres: lp.gro.ork@owtsnezceipzeb.
 5. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Partnera Serwisu, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu. Warunkiem działania cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookie na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Serwisu. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka prywatności oraz cookie”, stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega, że niespełnienie wymagań technicznych może powodować nieprawidłowe działanie Wizytówki, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Partnera Serwisu sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Partnerowi Serwisu odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Partnera Serwisu z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy czy zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Partnera Serwisu lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 7 Przerwy w działaniu Serwisu

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis funkcjonował w sposób prawidłowy i ciągły. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy wynikające z awarii i błędów technicznych. W każdym przypadku Usługodawca stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość podmiotów korzystających z Serwisu utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji Serwisu związanych z publikowaniem, przeglądaniem i odczytywanym Treści zamieszczanych w Serwisie oraz zakładaniem Konta w Serwisie
 3. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Serwisu inny niż wskazany w punkcie 7.2.
 4. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Dział IT Usługodawcy dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne.
 5. O zaistniałej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu, Usługodawca w miarę możliwości technicznych poinformuje podmioty korzystające z Serwisu w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Serwisu i niezwłocznie podejmie działania pozwalające przywrócić funkcjonalność Serwisu oraz ograniczyć negatywne skutki zaistniałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 8 Płatności i okresy rozliczeniowe

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu jest odpłatne z wyjątkiem pakietu Free oraz okresów próbnych.
 2. Zakres Usług świadczonych Partnerowi Serwisu, w tym Usług świadczonych w ramach poszczególnych Pakietów Usług oraz wysokość opłat z tytułu ich świadczenia określone są w aktualnym Cenniku, dostępnym na stronie Serwisu oraz w panelu w zakładce dotyczącej płatności.
 3. Wysokość opłat należnych Usługodawcy uzależniona jest od zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Partnera Serwisu, okresu ich świadczenia oraz wybranego sposobu płatności.
 4. Opłaty za świadczone usługi określone w Cenniku podane są w kwotach netto.
 5. Usługodawca stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych.
 6. Partner Serwisu w Panelu w zakładce Płatności ma dostęp do informacji w jaki sposób dokonać Opłaty Abonamentowej.
 7. Partner Serwisu ma możliwość wyboru jednego z trzech okresów rozliczeniowych:
  1. jednomiesięczny okres rozliczeniowy, w ramach którego miesięczne opłaty wnoszone są wyłącznie za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej, uprawniającego Usługodawcę do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Partnera Serwisu pełną należną kwotą z tytułu opłaty w danym okresie rozliczeniowym z góry oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym świadczenia Usług przez Usługodawcę, bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie Partnera Serwisu.
  2. sześciomiesięczny okres rozliczeniowy oraz dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy - w ramach których opłaty wnoszone są z góry za dany okres rozliczeniowy za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej, uprawniającego Usługodawcę do obciążenia rachunku karty kredytowej/debetowej Partnera Serwisu pełną należną kwotą z tytułu opłaty w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym świadczenia usług przez Usługodawcę, bez konieczności zawiadamiania o tym fakcie Partnera Serwisu albo przelewem tradycyjnym lub w formie płatności elektronicznej szybkim przelewem za pomocą wybranego pośrednika płatności.
 8. Wybierając kartę kredytową/debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej, Partner Serwisu jednocześnie zgadza się na automatyczna obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danych Okresie Abonamentowym. Jednocześnie Partner Serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 9. W przypadku wyboru karty kredytowej/debetowej jako sposobu opłacenia Opłaty Abonamentowej, opłata za każdy kolejny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, do momentu zgłoszenia chęci rezygnacji z cyklicznych rozliczeń przez Partnera Serwisu. Rezygnacja taka powinna być zgłoszona do 14 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego mailem na adres support@trustmate.io lub poprzez odpięcie karty w panelu zarządzania kontem firmy w zakładce płatności.
 10. Partner Serwisu otrzymuje dostęp do wybranego Pakietu Usług na pierwszy wybrany przez siebie okres rozliczeniowy po uiszczeniu wymaganej opłaty zgodnie z aktualnym Cennikiem. Uiszczenie opłaty następuje z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy.
 11. Prawidłowe dokonanie Opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Usługodawcę maksymalnie 3 dni robocze po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Operatora.
 12. Dzień miesiąca, który będzie dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się datą, która odpowiada początkowemu dniowi, w którym rozpoczął się Okres Abonamentowy, a gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było – w ostatnim dniu danego miesiąca.
 13. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Usługodawcą a Partnerem Serwisu dokonywane są elektronicznie. Partner Serwisu wyraża zgodę na wystawianie i przekazywanie mu faktur VAT w postaci elektronicznej. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (biznes@trustmate.io). Po otrzymaniu płatności Usługodawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez Partnera Serwisu w trakcie procesu rejestracji w Serwisie.
 14. Nieuiszczenie przez Partnera Serwisu opłaty w wymaganym terminie skutkuje zaprzestaniem świadczenia wszelkich płatnych usług przez Usługodawcy, blokadą płatnych usług Konta oraz dezaktywacją wszystkich treści dodanych przez Pantera Serwisu, w tym komentarzy i mediacji, jeżeli były związane z odpłatnym Pakietem Usług. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Przedsiębiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o fakcie zaprzestania świadczenia płatnych usług oraz o zakresie usług, które będą świadczone w ramach darmowego Pakietu Usług. Wznowienie świadczenia usług w ramach doczasowego, odpłatnego Pakietu Usług przez Usługodawcę następuje automatycznie po uiszczeniu przez Partnera Serwisu należnej opłaty za pomocą użycia karty kredytowej/debetowej na kolejny okres albo po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym Usługodawcy w przypadku płatności dokonywanej przelewem tradycyjnym lub w formie płatności elektronicznej szybkim przelewem za pomocą systemu pośrednika płatności.
 15. Na zasadach określonych w Cenniku, Usługodawca ma prawo stosować upusty na opłaty za świadczone Usługi za dany okres rozliczeniowy.
 16. Partner Serwisu może wystąpić do Usługodawcy o zmianę Planu abonamentowego. Zmiana Planu Abonamentowego jest skuteczna od momentu opłacenia przez Partnera serwisu opłaty za uruchomienie wybranego Planu Abonamentowego. Opłata jest zmniejszona proporcjonalnie o ilość dni, które minęły od rozpoczęcia bieżącego Okresu Abonamentowego. Wysokość opłaty będzie przedstawiona Partnerowi Serwisu w Panelu w zakładce płatności. W przypadku gdy nowy Plan Abonamentowy będzie tańszy od starego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu Abonamentowego.
 17. Usługodawca jest uprawniony do organizowania akcji promocyjnych dla Partnerów Serwisu, w ramach których nieodpłatnie udostępni Partnerom Serwisu możliwość okresowego korzystania z dodatkowych usług nieobjętych danym Pakietem Usług. O warunkach i okresie obowiązywania poszczególnych akcji promocyjnych decyduje Usługodawca. Partner Serwisu nie ma prawa zgłaszać czy dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania nieodpłatnych, dodatkowych usług w ramach danej akcji promocyjnej.
 18. Wszelkie zmiany w cenniku będą ogłaszane na stronie Serwisu oraz będą obowiązywać Partnera Serwisu dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Partner Serwisu będzie mógł zrezygnować z usług w przypadku, jeśli nie zaakceptuje nowych opłat.
 19. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Partnera Serwisu.
 20. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. Termin zaksięgowania płatności jest chwilą wystawienia faktury VAT.
 21. Usługodawca przy współpracy z operatorem płatności udostępnia następujące rozwiązania: karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic) oraz płatności online.

§ 9 Prawa i obowiązki TrustMate

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Partnera Serwisu w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi określone niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub okresowe uniemożliwienie Partnerowi Serwisu korzystania z usług
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usług, zablokowania Konta Partnera Serwisu, bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat, a w uzasadnionych przypadkach do natychmiastowego rozwiązania Umowy, w szczególności gdy:
  1. Partner Serwisu nie przestrzega Regulaminu lub gdy z winy Partnera Serwisu świadczenie Usług na jego rzecz okaże się niemożliwe,
  2. otrzymano, uprzednio potwierdzone zgłoszenie lub powiadomienie, z którego wynika, że Partner Serwisu działa na szkodę Klientów lub Użytkowników Serwisu,
  3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż działalność Partnera Serwisu jest sprzeczna z przepisami obowiązującego prawa,
  4. Partner Serwisu narusza interesy i dobre imię Usługodawcy,
  5. na podstawie technicznych zabezpieczeń zaistniało uzasadnione podejrzenie manipulowania przez Partnera Serwisu statystykami i rankingami, w szczególności poprzez niezgodne z etyką i nieuczciwe manipulowanie wizerunkiem swoim bądź innych przedsiębiorców.
 5. Usługodawca ma prawo do zablokowania lub ukrycia treści, oceny, wypowiedzi, grafiki, zdjęcia oraz nagrania video w każdym przypadku, gdy naruszają postanowienia Regulaminu lub są sprzeczne z obowiązującym prawem.
 6. Usługodawca ma prawo do zmiany wysokości opłat, zakresu i rodzaju Usług świadczonych Partnerom Serwisu, w tym Usług świadczonych w ramach poszczególnych Pakietów Usług.
 7. Usługodawca jest uprawniony do używania w Serwisie wszelkich oznaczeń identyfikujących Przedsiębiorcę, w szczególności firmy, logo i znaków towarowych.
 8. Usługodawca ma prawo powoływać się na wyniki współpracy z Partnerem Serwisu w celach marketingowych, w szczególności poprzez popularyzowanie logotypów, firmy i znaków towarowych Partnera Serwisu w realizowanych kampaniach.

§ 10 Prawa i obowiązki Partnera Serwisu

 1. Partner Serwisu zobowiązany jest korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zarówno w stosunku do Usługodawcy jak i osób trzecich.
 2. Partner Serwisu zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych danych oraz ich aktualizacji w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych od ich zmiany. Podanie przez Partnera Serwisu nieprawdziwych danych lub nie dokonanie ich aktualizacji w terminie stanowi rażące naruszenie Regulaminu.
 3. Partner Serwisu zobowiązany jest do niepodejmowania działań mających na celu manipulowanie rzetelnością wypowiedzi i ocen w Serwisie, w szczególności poprzez zlecanie zamieszczania opinii co do własnej działalności lub działalności konkurencyjnej a także wchodzenia w porozumienie z innymi podmiotami w celu wzajemnego podnoszenia wiarygodności i wzmacniania wizerunku.
 4. Partner Serwisu nie będzie wprowadzał do Serwisu danych i treści sprzecznych z prawem, nieprawdziwych, naruszających dobre obyczaje oraz prawa osób trzecich, a także zawierających słowa powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe.
 5. Partner Serwisu zobowiązany jest współdziałać z Usługodawcą w sprawie każdej skargi lub zawiadomienia zgłoszonego przez Klientów lub Użytkowników dotyczącego nieuprawnionych działań Partnera Serwisu w ramach Serwisu oraz innych naruszeń Regulaminu.
 6. Partner Serwisu ma prawo powoływać się na wyniki współpracy z Usługodawcą w celach marketingowych, w szczególności poprzez popularyzowanie swoich ocen uzyskanych za pośrednictwem Serwisu oraz fakt udziału w programach konsumenckich.
 7. Partner Serwisu nie będzie używał automatycznych narzędzi do pobierania treści z Serwisu.
 8. Partner Serwisu jest zobowiązany wyrazić zgodę na możliwość oceniania przez Użytkowników końcowych jego działalności oraz dzielenia się ocenami przez Użytkowników w serwisach społecznościowych.

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Zadaniem Usługodawcy jest wyłącznie zapewnienie mechanizmów, których celem jest gromadzenie opinii, pomoc w budowaniu wiarygodnego wizerunku Partnera Serwisu w Internecie, pozyskiwanie kontaktów do nowych klientów, podnoszenia konwersji sprzedaży lub świadczenia usług oraz poprawa efektywności działań Partnera Serwisu w Internecie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania Użytkowników i Klientów wobec Partnera Serwisu, w tym za treści opinii i wypowiedzi oraz skutki ich wykorzystania. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy nie ma zastosowania do przypadków obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Partnera Serwisu Hasła dostępu do Konta osobom trzecim.
 4. Usługodawca dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości świadczonych Usług, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu spowodowaną zakłóceniami technicznymi, rozbudową Serwisu, siłą wyższą lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

§ 12 Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Partnerów Serwisu korzystających z funkcjonalności Serwisu jest Usługodawca działający pod firmą TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-062, Bartoszowicka 3, KRS 0000737597, NIP: 8971854393.
 2. Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Przedsiębiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności oraz cookie. Polityka prywatności oraz cookie stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Zasady przetwarzania danych osobowych przez TrustMate oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą znajdują się w zakładce Polityka prywatności oraz cookie.

§ 13 Zasady korzystania z Treści zamieszczanych w Serwisie

 1. Wszelkie Treści, w tym opinie, recenzje, wypowiedzi i informacje dotyczące Partnera Serwisu mogą być prezentowane w całości lub w części przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w tym w Wizytówce oraz w serwisach partnerskich w dowolny sposób i w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności w celu promocyjnym i marketingowym.
 2. Partner Serwisu nie jest uprawniony do weryfikacji i zatwierdzania sposobu prezentowania przez Usługodawcę Treści go dotyczących, o ile jest on zgodny z Regulaminem oraz obowiązującym prawem. Uprawnienie Usługodawcy określone w punkcie 13.1. powyżej pozostaje mocy również po rozwiązaniu Umowy, z zastrzeżeniem punktu 13.6. poniżej.
 3. W każdym przypadku, w którym Treści zamieszczane w Serwisie przez Partnera Serwisu stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Partner Serwisu z chwilą zamieszczenia jej w Serwisie udziela Usługodawcy bezpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z tego utworu, z prawem do udzielania sublicencji na rzecz partnerów Usługodawcy, na następujących polach eksploatacji: utrwalania dowolną techniką, zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi w celu promocji Usługodawcy i prezentacji w Serwisie.
 4. W każdym przypadku, w którym Treści zamieszczane w Serwisie przez Partnera Serwisu stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Partner Serwisu zezwala Usługodawcy na nieodpłatne wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, bez nadzoru autorskiego ze strony Partnera Serwisu.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkujące usunięciem Konta Partnera Serwisu nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji z zastrzeżeniem punktu 13.6. poniżej.
 6. Partner Serwisu w każdym czasie może zwrócić się do Usługodawcy z żądaniem usunięcia wszystkich bądź niektórych Treści zamieszczonych przez Partnera w Serwisie. W takim przypadku odpowiednie żądanie należy zgłaszać pisemnie, poprzez wysłanie przesyłki poleconej na adres: TrustMate S.A., Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, bądź poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@trustmate.io.

§ 14 Ankietowanie potransakcyjne Użytkowników i Klientów

 1. Usługodawca w ramach funkcjonalności Serwisu umożliwia Partnerowi wysyłanie za pośrednictwem Serwisu zaproszeń do swoich Użytkowników lub Klientów w celu wystawienia opinii potwierdzonych zakupem lub wykonaniem usługi za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS lub E-mail.
 2. Partner Serwisu korzystający z funkcjonalności Serwisu, o której mowa w punkcie 14.1 powyżej oświadcza, iż wobec swoich Użytkowników lub Klientów jest administratorem danych osobowych oraz, że dane osobowe wprowadzone przez niego do Serwisu zostały zgromadzone i są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w oparciu o odpowiednie zgody Użytkowników lub Klientów, albo istnieje inna legalna podstawa do przetwarzania danych osobowych przez Partnera Serwisu.
 3. Warunkiem korzystania przez Partnera Serwisu z uprawnień, o których mowa w punkcie 14.1 powyżej jest zawarcie przez Partnera Serwisu odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych jego Użytkowników lub Klientów, w ramach, której Usługodawca jako podmiot przetwarzający będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników lub Klientów Partnera Serwisu w celu zbadania ich satysfakcji związanej z dokonanym zakupem lub wykonaną usługą.
 4. W przypadku niewypełnienia ankiety przez Użytkownika lub Klienta Partnera Serwisu w okresie 60 dni od daty wysłania zaproszenia do wystawienia opinii, dane Użytkownika lub Klienta przekazane w tym celu zostaną usunięte z Serwisu.

§ 15 Postępowanie reklamacyjne

 1. Partner Serwisu ma prawo do składania reklamacji w przypadku nie świadczenia lub nienależytego świadczenia Usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu lub nieprawidłowego obliczenia opłat z tytułu ich świadczenia. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Partnera Serwisu lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada.
 2. Podmiotem wyłącznie uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, poprzez wysłanie przesyłki poleconej, na adres: TrustMate S.A., Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, bądź poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@trustmate.io , (wiadomość e-mail w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja").
 4. Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać przedmiot reklamacji oraz zwięzłe i zrozumiałe uzasadnienie. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe nie będą rozpatrywane.
 5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania lub w przypadku otrzymania reklamacji niepełnej lub niezawierającej niezbędnych informacji do jej rozpatrzenia, zwróci się do Partnera Serwisu o dodatkowe informacje dotyczące zgłoszenia reklamacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od otrzymania takich informacji. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni jest uznawane jako jej uwzględnienie.
 6. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Partnerowi Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w procesie rejestracji adres e-mail.
 7. Usługodawca zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać ingerencji technicznej w Konto Partnera Serwisu.
 8. Prawo dochodzenia przed sądem powszechnym roszczeń wynikających ze świadczonych przez Usługodawcę Usług przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 16 Rozwiązanie umowy

 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony, o której mowa w punkcie 5.10 Regulaminu może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, bez podania przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu może zostać złożone drugiej Stronie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony może być rozwiązana przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w drodze oświadczenia skierowanego do Partnera Serwisu w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazującego charakter naruszenia lub rodzaj niewykonanego zobowiązania, w następujących przypadkach:
  1. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Partnera Serwisu
  2. niezaakceptowania zmian w Regulaminie przez Partnera Serwisu
  3. podjęcia przez Partnera Serwisu czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podjęcia nieuprawnionej próby dostępu do Serwisu.
 3. Umowa zawarta na czas określony lub nieokreślony może być rozwiązana przez Partnera Serwisu ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w drodze oświadczenia skierowanego do Usługodawcy poprzez wysłanie przesyłki poleconej na adres: TrustMate S.A., Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@trustmate.io, wskazującego charakter naruszenia lub rodzaj niewykonanego zobowiązania w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług przez Usługodawcę rażąco niezgodnie z umową
  2. niezaakceptowania zmian w Regulaminie.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy opłaty dokonane przez Partnera Serwisu nie podlegają zwrotowi.
 5. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści drugiej Strony związane z realizacją, wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy.
 6. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieograniczonego w czasie prezentowania danych Partnera Serwisu wraz z Opiniami na Wizytówce przez okres według uznania Usługodawcy.

§ 17 Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Partnerów Serwisu przez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia jego ujednoliconego tekstu w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu. Każdy Partner Serwisu ma obowiązek zapoznać się z treścią zmienionego Regulaminu. Korzystanie z Serwisu po umieszczeniu zmienionego Regulaminu w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Partnera Serwisu.
 3. W przypadku braku akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Partnera Serwisu powinien on powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Partnera Serwisu jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieprzerwanie w stopce na stronie głównej Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdym czasie.
 2. Integralną część Regulaminu stanowią jego załączniki.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Usługodawca może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Partnera Serwisu.
 5. Jeżeli jakiekolwiek istniejące lub przyszłe postanowienie lub część postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub części z dowolnego powodu obecnie lub w przyszłości, jego nieważność lub niewykonalność nie ma wpływu na wykonalność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin będzie interpretowany zgodnie z przepisami prawa tak, jakby niewykonalne postanowienie nigdy nie było w nim zawarte.
 6. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu, miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy

§ 19 Załączniki do Regulaminu

 1. Polityka prywatności oraz cookie.

Data ostatniej aktualizacji: 09.01.2019r.